கண்ணாடி வீட்டிலிருந்து கல்லெறியாதீர்… ….

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    ஜெ. என்ற உருவம் உயிருடன் அதுவும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த காலகட்டத்தில் எழுதிய கட்டுரை. மிகவும் வியப்புக்குரியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress