அடங்காமை ஆரிருள் உய்த்து விடும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.