விஸ்வரூபம்… …

You may also like...

2 Responses

  1. Punnakku says:

    Orea oru padam edukka sollu pa..RSS karan vacha kundayellam epadi vedichuchu, atha kandupudikka pona Hemanth Karkare eppadi sethanu..atha poi..Mumbai release panna sollu..unga kamala..athukku appuram..yellathaium pesuvom..

  2. Soul of Hemanth Karkare says:

    Orea oru padam edukka sollu pa..RSS karan vacha kundayellam epadi vedichuchu, atha kandupudikka pona Hemanth Karkare eppadi sethanu..atha poi..Mumbai release panna sollu..unga kamala..athukku appuram..yellathaium pesuvom..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress