அதிமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சிரிப்பாய் சிரிக்கிறது! – கருணாநிதி கண்டனம்.

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    நீ ஒரு நடுநிலையாராக நடிக்கவாவது கற்றுக்கொள் ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress