அவசர அவசரமாக அணு உலையைத் திறக்காதீர்கள்! – அணு விஞ்ஞானி கோபாலகிருஷ்ணன்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.