பின் தொடரும் நிழல்.

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    இவர் (மோடி) இந்தியா வின் சாபக்கேடு இவரும் இவருடைய ஆட்சியும் ஆட்சியும் அகற்றப்பட வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress