கடை வீதிக்கு வந்த கத்தரிக்காய்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.