சிக்கலில் அஸ்ரா கர்க் ?

You may also like...

2 Responses

  1. Chandras says:

    கலக்குங்க….எனது மின்னஞ்சலின் சுட்டியை அமுக்கி முழுக் கட்டுரையைப் படிக்கச் சென்றால் இணைய முகவரி…”ctselvam.net”…ஹா ஹா..இப்படித்தான் மூஞ்சில கரியப் பூசணும் இந்த நீதி மான்களுக்கு..

  2. பத்தவச்சுட்டியே பரட்ட……… செத்தான் சிவனாண்டி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.