சந்தனக்காடு to ஜானி ஜான் கான் ரோடு 2

You may also like...

3 Responses

  1. Anonymous says:

    yes..rajkumar is a kanada fanatic…

  2. Anonymous says:

    SAVUKKU SIR, INDHA PADHIVIL EDHIRPARTHA SUVARASSIYA MATTER ILLAI. SAMBANTHA PATTAVARGALAI NOTTAM PARKAREERGALO? …….THOTTA.

  3. Anonymous says:

    Please do not keep dark fonts in dark background. it is very difficult to read. It is against the usability concept. Please have light or even white background with dark fonts. I came to read the contents, but could not read comfortably. It strains my eyes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress