லைலாவுக்கெல்லாம் லைலா

You may also like...

1 Response

  1. ananth says:

    ஒரு புயல் விடுபட்டு விட்டது. அது சவுக்கு புயல். அதைப் பற்றி நான் எழுதலாம் என்று இருக்கிறேன். (சும்மா தமாஷ்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress