வாருங்கள் ஞானதேசிகன்.

You may also like...

2 Responses

  1. ananth says:

    குறைந்த பட்சம் புதிய உள்துறை செயலாளர் இதைப் படிப்பார் என்று நம்புவோமாக.

  2. Anonymous says:

    back in ’87 – 88 when Malathy was Collector of North Arcot Ambedkar Dist…people working in the collectrate found the corruption level increasing dramatically…

    especially with tanneries..she made lot of money

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress