உளவுத் துறை ஐஜி ஜாபர் சேட் என்னை எதிரியாகப் பார்க்கிறார் ஏ.கே.விஸ்வநாதன்

You may also like...

1 Response

  1. vasan says:

    வேலிக்க‌ள் காவ‌ல் காத்த‌து அன்று
    பயிர்க‌ளை மேய்ந்த‌து நேற்று,
    வ‌ர‌ப்புச் ச‌ண்டைக‌ள் இன்று,
    வ‌ய‌ல்களே இருக்காது நாளை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress