யானும் இட்ட தீ மூள்கமூள்கவே

You may also like...

2 Responses

  1. karrupu says:

    வாழ வைத்து பார்ப்பதில் சிலருக்கு ஆனந்தம்.
    அழ வைத்து பார்ப்பதில் சிலருக்கு ஆனந்தம்.

  2. ஆட்சி, மற்றும் பதவி வெறி , கண்ணை மறைக்கிறது..
    மக்களே.. மனிதனாக இருந்தால், நல்ல பாடம் புகட்டுங்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.