ஈழத் தமிழர்களே செத்து ஒழியுங்கள்

You may also like...

1 Response

  1. அய்யா பெரியவரே…( வயசுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறேன்..)
    நடத்தைக்கு அல்ல..
    இருக்கப்போவது சில நாள்..

    போகும் போதாவது நல்லது செய்துவிட்டுப் போ தமிழக காவலனே…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress