பூமியை காதலிக்கும் ஒரு கூட்டம்.

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    சென்னை புத்தக திருவிழாவில் புதிய முயற்சியாக இருந்த பூவுலகின் நண்பர்கள் அரங்கு குறித்து யாருமே எழுதாத நிலையில் தாங்கள் எழுதி உள்ளீர்கள். நன்றி.

    பூவுலகின் நண்பர்கள் அரங்கை வலை பதிவர்கள் புறக்கணித்தது, சுற்றுச்சூழல் மீது வலைபதிவர்களுக்கு போதிய அறிவோ ஆர்வமோ இல்லை என்பதையே காட்டுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.