மத்தியில் தமிழ் ஆட்சிமொழி. சாத்தான் ஓதும் வேதம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.