25 ஆண்டுகளாக … … …. …. ….

You may also like...

1 Response

  1. இந்த தீமைகள் மட்டும் வேற்று நாட்டினரால் அமெரிக்காவில் நிகழ்த்தப் பட்டிருந்தால் உலகப் போர் நடந்திருக்கும்.அடிமை இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் எப்படி செத்தாலும் யாரும் கேட்கப் போவதில்லை.அடுத்து வரும் மான்சாண்டோவின் விதைகளுக்கு பலியாகப் போகும் எலிகளின் நானும் ஒருவன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress