கிழியும் எம்.கே.நாராயணனின் முகத்திரை…

You may also like...

2 Responses

  1. இந்த எம் கே நாராயணன் ஒரு சல்லி பயல்….இந்த கேரளா காரங்களினால் தான் ஈழம் இவ்வளவு சிதைந்து போனது…இப்பொழுது இந்தியாவை சிதைக்கப் போகிறான்கள்….சிதைக்கட்டும்….இந்திய சிதைந்தால் தான் நம் தனி தமிழகம் காண முடியும்…தனி தமிழகம் கண்டால் தனி ஈழம் காணும் முயற்சி வலுப் பெரும்.

  1. 05/12/2018

    […] கிழியும் எம்.கே.நாராயணனின் முகத்திரை…BY SAVUKKU · 18/11/2009 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress