நீதிபதி தினகரன் நல்லவரா கெட்டவரா ?

You may also like...

4 Responses

  1. Anonymous says:

    Mr.Karunanidhi always curse hindu’s, & particularly brahmins, but his party win the election with hindu’s votes.

  2. கருத்துக்கு நன்றி கலையரசன், சத்தீஷ்பாண்டியன்

  3. எல்லாத்துக்கும் சாதியை சொல்லி தப்பிப்பது இந்த நாட்டின் சாபகேடு

  4. —நெஞ்சு பொறுக்கு திலையே////

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress