நக்சலைட்டுகள் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலா ?

You may also like...

1 Response

  1. ttpian says:

    காங்கிரசு தடை செய்யப்படவேண்டிய கட்சி:
    மற்றபடி மஞ்சல் துண்டு காவடி எடுப்பதும் மாபெரும் குற்றம்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress