சிறையில் நடந்த சித்திரவதை ! சீறிய உயர்நீதிமன்றம் !

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    even though it is late, nevertheless it is a bold step by the concerned advocates and the judgement of the Madras High Court.

  2. ananth says:

    உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு உண்மையிலேயே பாராட்டப் பட வேண்டிய விஷயம். நீதி என்பது மாயை போன்ற தோற்றம் பெரும்பான்மையான நேரத்தில் இருந்தாலும் நீதி என்பது உண்மையிலேயே இருக்கிறது சில நேரங்களிலாவது. இதில் சம்பந்தப் பட்ட வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நளினி அவர்கள் உண்மையிலேயே பாராட்டப் பட வேண்டியவர்கள்தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress