புதிய வடிவில் நெருக்கடி நிலை

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    புதிய நெருக்கடி நிலை என்று ஒன்று வந்தால் பழைய காலம் போல் அல்லாமல் அரசு பயனகரவாததிர்க்கு சரியான பதிலடி கொடுக்க மக்கள் தயாராகவே உள்ளனர்.லால் கர் போன்றவை சாம்பிள்தான்.நெருக்கடி நிலை என்பது முழு இந்தியாவையே லால் கர் ஆக்கி விடும்.அதற்க்கு அரசும் அரசியல்வாதிகளும் தயார் இல்லை என்றே தெரிகிறது.

    … மாயாவி

  2. ananth says:

    தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் என்பது ஆட்சியாளர்கள் தங்களுக்கு பிடிக்காதவர்களை ஒடுக்குவதற்கு மட்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்ட மாதிரி தெரிகிறது. இதில் சட்டப்படி என்பது போய் தங்கள் விருப்பப்படி என்ற நிலைக்குக் கொண்டு வந்து விட்டார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress