சி.டி.செல்வம் என்ற மொள்ளமாறி.

You may also like...

4 Responses

  1. அ.ராஜா@ராஜாராம் says:

    கடந்த 08/12/2015 தாம் தேதி குற்ற சீராய்வு மனு எண் 405/2015. சி.டி செல்வத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட து ஆனால் அதே மனுவின் உத்திரவு நகலில் மனு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு அவர் எவ்வளவு கையூட்டு பெற்றிருப்பார் விரிவான ஆதாரங்களுக்கு—9788105274

  2. அ.ராஜா@ராஜாராம் says:

    சி.டி செல்வம். பி .ராஜேந்திரன். தேவதாஸ ஆகியோது பதவிகள் பறிக்கப்படவேண்டும் இவர்களால் பாதிக்கப்பட்டவன் சி.டி செல்வம். பி .ராஜேந்திரன். தேவதாஸ ஆகியோது பதவிகள் பறிக்கப்படவேண்டும் இவர்களால் பாதிக்கப்பட்டவன் நான்

  3. Kalyan says:

    Shankarji, Excellent Joint Director (IT)… Extracted all information… Wow

  4. திருடர்களின் முகம் வெளுக்கிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress